Search This Blog

Mengapa Anda Juga Wajib Berdakwah? (1)

Written on 2:34 PM by WhoSign

Dakwah Diperakui Syara’


Pada era ini,
dakwah kepada islam telah menjadi kefardhuan syara’ dan keperluan asasi yang pasti ke atas setiap orang islam.

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (at-Taubah: 71)

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (ali imran: 110)


Terdapat banyak lagi nas al-Quran dan as-Sunnah yang menunjukkan secara qat’ie tentang kemestian menyampaikan dan kefardhuan dakwah.

1. Firman Allah ta’ala yg bermaksud:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (ali imran: 104)

Ibnu kathir dalam menghuraikan ayat ini berkata: maksud ayat ini ialah perlu ada satu kumpulan daripada umat ini yang menangani perkara ini, sekalipun perkara ini wajib ke atas setiap individiu umat. Dan semua wajib melaksanakannya mengikut keadaannya. Sebagaimana yang tsabit dalam shahih muslim..

Daripada Abu Hurairah, beliau berkata, rasulullah s.a.w bersabda:

Sesiapa di kalangan kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Sekiranya tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.

2. firman Allah ta’ala yg bermaksud:

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (al-Asr: 1-3)

Surah ini menunjukkan, mana-mana manusia yang tidak menjalani amal soleh, tidak saling berpesan sesama orang beriman untuk berpegang dan menampilkan kebenaran, dan tidak sabar dengan cubaan bala, tidak redha dengan ketentuan Allah ke atasnya, mereka ini tidak benar-benar beriman dengan Allah dan pastinya dia seorang yang rugi, sesat, dan terabai.

Dengan itu, dakwah kepada Allah merupakan antara kewajipan yang paling wajib pada perspektif islam, bahkan ia wajib ke atas setiap manusia mengikut keadaannya.


3. Allah ta’ala berfirman:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar (at-Taubah: 71)

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf (at-Taubah: 67)

Allah membezakan antara orang beriman dan munafiq dalam soal menyuruh ma’ruf dan mencegah munkar.

Al-qurtubhi dalam tafsirnya berkata: Allah ta’ala menjadikan menyuruh ma’ruf dan mencegah munkar sebagai pembeza antara orang beriman dan munafiq. Oleh itu, ia menunjukkan sifat orang beriman yang paling khusus ialah menyuruh ma’ruf dan mencegah munkar. Dan yang paling utamanya ialah dakwah kepada islam.

4. Firman Allah yg bermaksud:

Mereka itu tidak sama; di antara ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang). Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.

Imam al-Ghazali memberi ulasan berkenaan ayat di atas. Beliau berkata: Allah tidak memperakui mereka bersifat soleh hanya dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Sehinggalah Dia menambah menyuruh ma’ruf dan mencegah munkar kepada iman tersebut.

Sesiapa yang menggabungkan diri bersama umat islam, dia mestilah beramal mengikut tuntutan manhaj yang dilakarkan oleh Allah kepada anak bangsa umat ini. Antara butiran manhaj ini ialah: menyampaikan dakwah Allah yang ditampilkan melalui menyuruh ma’ruf dan mencegah munkar. Sesiapa yang cuai dalam melaksanakan hak ini, dia berdosa.

If you enjoyed this post Subscribe to our feed

No Comment

Post a Comment